Kontakt: info@superbutt.sk

Akcia 1+1 ZDARMA na všetky produkty s kódom NOVELEGINY.

Akcia 1+1 ZDARMA na všetky produkty s kódom NOVELEGINY.

🎁 Ku každej objednávke tréningový plán na zadok ZDARMA 🎁

0 dní 00 hod 00 min 00 sek

Nový model legín RADIANT už čoskoro v predaji

ŠTATÚT SÚŤAŽE – Súťaž o 100x legíny

1. Usporiadatelia súťaže

Odsek 1: Usporiadateľom súťaže “Súťaž o 100x legíny” pre Instagramovú stránku superbuttsk (ďalej len „Súťaž“) je Fitore s.r.o., Trnava pri Laborci 186, 07231

IČO: 55141471, Zápis: Obchodný register Mestského súdu Košice, oddiel: Sro, vložka č. 55760/V

(ďalej len „Usporiadateľ“).

2.Termín a miesto konania súťaže

Odsek 1: Súťaž prebieha od vyhlásenia 23.02.2024 do 13.4.2024 23:59. Odsek 2: Súťaž prebieha na sociálnej sieti Instagram

Instagram: https://www.instagram.com/superbuttsk/

3. Podmienky účasti v súťaži

Odsek 1: Súťaž je určená pre všetkých užívateľov sociálnej sieti Instagram (ďalej len „užívatelia“). Zapojením sa do súťaže užívateľ súhlasí s jej podmienkami a týmto štatútom.

Odsek 2: Podmienky pre účasť v súťaži: Mať osobný profil na sociálnej sieti Instagram.

Odsek 3: Účasťou v súťaži dáva Súťažiaci súhlas v zmysle § 13 ods. 1, písm. a) zák. č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a i zmene a doplnení niektorých zákonov so spracovaním jeho osobných údajov pre účely vyhodnotenia súťaže a informovaní o výhre.

Odsek 4: Usporiadateľ Súťaže nezodpovedá za prípadnú technickú chybu, poškodenie či zničenie databázy súťažných profilov či ich časti pri ich zapojení sa do súťaže.

Odsek 5: Z účasti v súťaži sú vylúčení zamestnanci Usporiadateľa a osoby im blízke. V prípade, že sa výhercom stane osoba, ktorá je zamestnancom uvedených spoločností alebo osoba jej blízka, výhra sa neodovzdá a prepadá v prospech Usporiadateľa súťaže. V prípade, ak takáto osoba už výhru prevzala, je povinná túto Usporiadateľovi bezodkladne na základe písomnej výzvy Usporiadateľa súťaže vrátiť, respektíve nahradiť Usporiadateľovi súťaže plnú hodnotu príslušnej výhry.

4. Pravidlá súťaže

Odsek 1: A. Úlohou súťažiaceho je uverejniť komentár s označením dvoch účtov pod súťažným statusom. Odpoveď musí súťažiaci vložiť do komentárov k danému súťažiacemu príspevku. Pridávať odpovede môžu súťažiaci dovtedy, kým nebude súťaž ukončená.

B. Zdieľať súťažný príspevok na svojej Instagramovej stories a označiť účet @superbuttsk

C. Sledovať účet @superbuttsk

Odsek 2: Účasťou v súťaži súťažiaci potvrdzuje znalosť a súhlas s týmito pravidlami súťaže.

5. Ceny

Odsek 1: Cenu do súťaže zabezpečuje a posiela Usporiadateľ. V rámci súťaže sa súťaží celkovo o 100 kusov legín v rozličnej hodnote, v závisloti od výberu výhercu.

Cenu za poštovné si každý výherca hradí sám.

Odsek 2: Výherca súťaže bude informovaný o výhre pod súťažným príspevkom na profile @superbuttsk. Výherca bude vyzvaný ku kontaktu.

6. Určenie výhercu

Odsek 1: Určenie výhercov súťaže prebehne každú nedelu, od vyhlásenia súťaže. Výhercovia budú vyžrebovaný náhodne elektronicky prostredníctvom náhodného výberu z komentárov, čo bude zabezpečené zo strany Organizátora.

Do žrebovania budú zaradení účastníci, ktorí splnia všetky podmienky uvedené v článku IV. Podmienok.

Odsek 2: Výhercovi bude cena doručená usporiadateľom súťaže najneskôr 30 pracovných dní od vytvorenia objednávky s výherným kódom v rámci Slovenskej republiky.

Odsek 3: Objednávku s výherným kódom si je výherca povinný vytvoriť do 6 mesiacov od získania výhry, tj. do 13.10.2024

Odsek 4: Právo na výhru nie je možné previesť na inú osobu.

Odsek 5: Usporiadateľ si vyhradzuje právo výhru uvedenú v tomto štatúte nahradiť výhrou obdobného typu a hodnoty v prípade, že z objektívnych dôvodov nebude možné sľúbenú výhru zabezpečiť bez vynaloženia neprimeraného úsilia.

Odsek 6: Výhry nie sú právne vymáhateľné. Výhry nie je možné preplatiť v hotovosti. Neprevzaté výhry prepadajú usporiadateľovi.

Odsek 7: Súťažiaci, ktorí zverejnia vulgárny či v inom ohľade podľa uváženia organizátora či usporiadateľa súťaže dobrým mravom odporujúci súťažný príspevok, budú bez ďalšieho upozornenia zo súťaže vylúčení a ich príspevky budú zablokované. Rovnakým spôsobom sa bude postupovať proti súťažiacim, ktorí akýmkoľvek spôsobom porušia pravidlá tejto súťaže.

7. Záverečné ustanovenia

Odsek 1: Hra nie je žiadnym spôsobom riadená alebo inak prepojená so spoločnosťou Facebook. Súťažiaci súhlasí so štatútom súťaže a vedome poskytuje svoje údaje Usporiadateľovi súťaže, a nie spoločnosti Facebook. Informácie, ktoré súťažiaci poskytne, budú použité na kontaktovanie výhercov a odovzdanie ceny. Po odovzdaní ceny a ukončení celej súťaže, nebude usporiadateľ nijako evidovať ani spracovávať osobné údaje účastníkov súťaže.

Usporiadateľ súťaže nehradí Účastníkom žiadne náklady či prípadnú škodu, ktoré týmto vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži, resp. v súvislosti s výhrou v súťaži.

Odsek 2: Usporiadateľ si vyhradzuje právo vylúčiť zo súťaže hráčov, ktorých aktivita naznačuje podvodné, podozrivé alebo neštandardné správanie.

Odsek 3: Usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo zmeniť štatút súťaže alebo súťaž ukončiť podľa vlastného uváženia.

V Trnave pri Laborci, dňa 24.02.2024 o 10:00

Začnite písať a zobrazia sa vám produkty.
1+1