Kontakt: info@superbutt.sk

Akcia 1+1 ZDARMA na všetky produkty s kódom NOVELEGINY.

Akcia 1+1 ZDARMA na všetky produkty s kódom NOVELEGINY.

🎁 Ku každej objednávke tréningový plán na zadok ZDARMA 🎁

0 dní 00 hod 00 min 00 sek

Nový model legín RADIANT už čoskoro v predaji

Usporiadatelia súťaže

Odsek 1: Usporiadateľom súťaže “Vyhraj Voucher v hodnote 200€” pre fanúšikovskú stránku Som Idealista (ďalej len „Súťaž“) je Fitore s. r. o., Trnava pri Laborci 186, 072 31 Trnava pri Laborci, IČO: 55141471

(ďalej len „Usporiadateľ“).

 

Termín a miesto konania súťaže

 

Odsek 1: Súťaž prebieha od vyhlásenia 10.6.2023 do 18.06.2023 do 20:00.

 

Odsek 2: Súťaž prebieha na sociálnej sieti Instagram na fanúšikovskej stránke s názvom Super Butt:

Instagram: https://www.instagram.com/superbuttsk/

 

Podmienky účasti v súťaži

 

Odsek 1: Súťaž je určená pre všetkých užívateľov sociálnej siete Instagram (ďalej len „užívatelia“). Zapojením sa do súťaže užívateľ súhlasí s jej podmienkami a týmto štatútom.

 

Odsek 2: Podmienky pre účasť v súťaži: Mať osobný profil na sociálnej sieti Instagram.

 

Odsek 3: Účasťou v súťaži dáva Súťažiaci súhlas v zmysle § 13 ods. 1, písm. a) zák. č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a i zmene a doplnení niektorých zákonov so spracovaním jeho osobných údajov pre účely vyhodnotenia súťaže a informovaní o výhre.

 

Odsek 4: Usporiadateľ Súťaže nezodpovedá za prípadnú technickú chybu, poškodenie či zničenie databázy súťažných profilov či ich časti pri ich zapojení sa do súťaže.

 

Odsek 5: Z účasti v súťaži sú vylúčení zamestnanci Usporiadateľa a osoby im blízke. V prípade, že sa výhercom stane osoba, ktorá je zamestnancom uvedených spoločností alebo osoba jej blízka, výhra sa neodovzdá a prepadá v prospech Usporiadateľa súťaže. V prípade, ak takáto osoba už výhru prevzala, je povinná túto Usporiadateľovi bezodkladne na základe písomnej výzvy Usporiadateľa súťaže vrátiť, respektíve nahradiť Usporiadateľovi súťaže plnú hodnotu príslušnej výhry.

 

Pravidlá súťaže

 

Odsek 1: Úlohou súťažiaceho je uverejniť komentár pod súťažným statusom, dať like na súťažný príspevok a na instagramový profil superbuttsk.

 

Odsek 2: Účasťou v súťaži súťažiaci potvrdzuje znalosť a súhlas s týmito pravidlami súťaže.

 

Ceny

 

Odsek 1: Voucher v hodnote 200€ na nákup v internetovom obchode superbutt.sk

 

Odsek 2: Výherca súťaže bude informovaný o výhre pod súťažným príspevkom na instagramovom profile superbuttsk. Výherca bude vyzvaný ku kontaktu.

 

Určenie výhercu

 

Odsek 1: Určenie výhercu súťaže prebehne v deň vyhlásenia výsledkov súťaže. Výherca bude vyžrebovaný náhodne elektronicky prostredníctvom aplikácie, čo bude zabezpečené zo strany Organizátora.

Do žrebovania budú zaradení účastníci, ktorí splnia všetky podmienky uvedené v článku IV. Podmienok.

 

Odsek 2: Výhercovi bude cena doručená usporiadateľom súťaže najneskôr 30 pracovných dní od zaslania kontaktných údajov v rámci Slovenskej republiky.

 

Odsek 3: Kontaktné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa bydliska, a tel. číslo je výherca povinný dodať organizátorovi súťaže najneskôr do 7 pracovných dní od zaslania vyrozumenia o získaní výhry, ktoré mu bude zaslané prostredníctvom súkromnej správy na sociálnej sieti Facebook. Ak do tejto doby súťažiaci svoju adresu nedodá alebo ju dodá nekompletnú, prebehne opätovné žrebovanie a výhra bude postúpená novému výhercovi, ktorý uverejnil komentár počas trvania súťaže.

 

Odsek 4: Právo na výhru nie je možné previesť na inú osobu.

 

Odsek 5: Usporiadateľ si vyhradzuje právo výhru uvedenú v tomto štatúte nahradiť výhrou obdobného typu a hodnoty v prípade, že z objektívnych dôvodov nebude možné sľúbenú výhru zabezpečiť bez vynaloženia neprimeraného úsilia.

 

Odsek 6: Výhry nie sú právne vymáhateľné. Výhry nie je možné preplatiť v hotovosti. Neprevzaté výhry prepadajú usporiadateľovi.

 

Odsek 7: Súťažiaci, ktorí zverejnia vulgárny či v inom ohľade podľa uváženia organizátora či usporiadateľa súťaže dobrým mravom odporujúci súťažný príspevok, budú bez ďalšieho upozornenia zo súťaže vylúčení a ich príspevky budú zablokované. Rovnakým spôsobom sa bude postupovať proti súťažiacim, ktorí akýmkoľvek spôsobom porušia pravidlá tejto súťaže.

 

Záverečné ustanovenia

 

Odsek 1: Hra nie je žiadnym spôsobom riadená alebo inak prepojená so spoločnosťou Facebook. Súťažiaci súhlasí so štatútom súťaže a vedome poskytuje svoje údaje Usporiadateľovi súťaže, a nie spoločnosti Facebook. Informácie, ktoré súťažiaci poskytne, budú použité na kontaktovanie výhercov a odovzdanie ceny. Po odovzdaní ceny a ukončení celej súťaže, nebude usporiadateľ nijako evidovať ani spracovávať osobné údaje účastníkov súťaže.

Usporiadateľ súťaže nehradí Účastníkom žiadne náklady či prípadnú škodu, ktoré týmto vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži, resp. v súvislosti s výhrou v súťaži.

 

Odsek 2: Usporiadateľ si vyhradzuje právo vylúčiť zo súťaže hráčov, ktorých aktivita naznačuje podvodné, podozrivé alebo neštandardné správanie.

 

Odsek 3: Usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo zmeniť štatút súťaže alebo súťaž ukončiť podľa vlastného uváženia.

 

9.6.2023

 

Začnite písať a zobrazia sa vám produkty.
1+1